Nawigacja

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

     

Działalność samorządu uczniowskiego ma na celu:

  •  przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczyć będzie następujących zagadnień:

1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów:

a) opracowywanie planu pracy SU,

b) prowadzenie tablicy informacyjnej SU,

c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach,

d) zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

e) udział w uroczystościach szkolnych

f) pomoc w przeprowadzeniu uroczystościach rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,

g)prowadzenie zakładki „samorząd uczniowski” na stronie internetowej szkoły

h) organizacja dyskoteki andrzejkowej

i) pomoc przy realizacji obchodów Tygodnia Wiosny

j) prowadzenie akcji „Szczęśliwy numerek”

k) powołanie sekcji tematycznych

l) wprowadzenie dni tematycznych bez pytania

 

2. Akcje charytatywne:

a) udział w akcjach charytatywnych mających na celu kształtowanie wrażliwości na cierpienie i potrzeby innych ludzi.

b) organizowanie sprzedaży cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych „Pomórz i Ty”

c) włączenie się do akcji „ Góra Grosza”.

 

3. Konkursy:

a) „Świąteczne drzewko”

b) „Tradycje Wielkanocne”

c) „Najlepsi są wśród nas”

 

4. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

a) Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych

b) Święto Niepodległości,

d) Rocznica Konstytucji 3 Maja,

g) Tydzień wiosny,

 

5. Działania na rzecz społeczności lokalnej:

a) aktywny udział w zorganizowaniu kiermaszu przedświątecznego

b) udział w projekcie „Warszawa lokalnie”

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego

Monika Chodurska