Nawigacja

Projekt edukacyjny „Międzykulturowość w Dziesiątce”

        Nasza szkoła to placówka, do której uczęszczają także dzieci innych, poza polską, narodowości. Realizacja długoterminowego (kilkuletniego) projektu edukacyjnego ma przybliżyć uczniom kulturę, sztukę, religijność i zwyczaje innych krajów, z których pochodzą ich koledzy, a także służyć kształtowaniu właściwych postaw społecznych i obywatelskiego zaangażowania u dzieci.

Metoda projektu umożliwia wyzwalanie aktywności uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych (w zakresie dostosowanym do ich zdolności poznawczych) oraz skłania do poszukiwania informacji w rozmaitych źródłach.

Praca nad projektem dotyczącym innych krajów służy ponadto przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób o odmiennej narodowości i kulturze.

Cele projektu:

- przybliżenie uczniom wiedzy na temat kultury, sztuki, zwyczajów, tradycji i religijności innych krajów, z których pochodzą ich koledzy,

-  rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy u dzieci,

-  rozwijanie kreatywności i zdolności twórczego, efektywnego rozwiązywania problemów,

-  umożliwienie uczniom samooceny i wypowiadania się na temat swojej pracy,

-  kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności,

-  przeciwdziałanie ekskluzji społecznej osób o odmiennej narodowości i kulturze,

- wzmacnianie osobowości uczniów poprzez rozwijanie ich umiejętności i postaw społecznych.

 

Zadania:

- przygotowywanie dekoracji tematycznych dotyczących krajów, z których pochodzą uczniowie naszej szkoły, 

- pogadanki z wychowawcami na temat różnorodności kulturowej, religijnej, itp. (szczególne akcentowanie odnajdywanych podobieństw i elementów łączących Polskę z innymi krajami),

- sporządzanie i ekspozycja słowniczków zwrotów grzecznościowych w różnych językach,

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą przybliżyć uczniom historię i tradycje omawianych krajów,

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych i występów na temat różnych krajów,

- organizowanie dorocznych „finałów” projektu.

Uczniowie realizują zadania samodzielnie,  pod merytorycznym kierunkiem wychowawców, przy współpracy z zaproszonymi do projektu gośćmi i wsparciu rodziców.

Każdego roku na finał (kwiecień/maj) przygotowywane będą przez poszczególne klasy: przedstawienia, występy artystyczne, prezentacje multimedialne, wystawy, „stanowiska z kulinariami”, zagadki, zabawy i inne formy zaprezentowania efektów rocznej pracy uczniów nad projektem. Na występy i prezentacje finałowe oprócz uczniów i nauczycieli zaproszeni zostaną goście współpracujący ze szkołą przy realizacji projektu i chętni rodzice oraz przyjaciele szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie dzieci z klas I – VI oraz Rodziców