Nawigacja

Konkursy

 

Zestawienie_konkursow__II_polrocze.docx

 

Zestawienie_konkursow_luty_2018_(1).docx

 
Konkurs plastyczny: Autoportret
 
Wykonaj swój autoportret - liczy się kreatwność i pomysłowość.
 
Technika - dowolna
 
Format - A4, A3
 
Termin - 4.06.2018 r.
 
Każda praca powinna być opisana z tyłu: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek.
 
Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej
 
Konkurs plastyczno-techniczny - BEZPIECZNI W INTERNECIE
 
       Uczestnik ma za zadanie wykonać plakat przedstawiający zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i gier komputerowych.
 
Techniki wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, collage.
 
Format prac: A3
 
Termin - 22 maja 2018 r.
 
Każda praca musi być podpisana - imię, nazwisko  i  wiek autora
 
Proszę nie składać ani nie rolować prac.
 
Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

        Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX w szczególności dla trójki uczniów naszej szkoły, którzy uzyskali wynik DOBRY. 

Aleksandra Bernatowicz klasa 4/1,

Zuzanna Staniszewska klasa 5/2,

Antoni Klejman klasa 5/1

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych.

Natalia Waksmańska

Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

 

 

Konkurs odbędzie się 16 maja 2018 roku o godzinie 15:00

 

Zasady konkursu:

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III – VII

- Dokonać zapisu u nauczyciela języka angielskiego do 11 maja

- Należy dostarczyć tekst wybranego utworu do 14 maja

 

 - Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wybranego wiersza z literatury brytyjskiej, dostosowany do wieku uczestnika oraz jego predyspozycji osobistych.

- Wiersz może recytować tylko jedna osoba.

- Niedopuszczalne są wiersze polskich autorów przetłumaczone na język angielski.

- Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika, gesty,  ruch, strój, rekwizyty).

- Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 3 minut.

 

Kryteria oceny:

Każdy z członków jury może przyznać 0-5 punktów.

Przy ocenie recytacji wierszy brane są pod uwagę następujące kryteria: poprawność wymowy, interpretacja oraz wrażenia artystyczne.

 

Natalia Waksmańska

 
Konkurs plastyczny - "Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?"
 
     Co Ty chciałabyś/chciałbyś przekazać cennego i wartościowego przyszłym pokoleniom? O czym według Ciebie ludzie powinni zawsze pamiętać, co ocalić od zapomnienia? Czy jest coś, co było wcześniej, co znasz teraz i co mogłoby wpłynąć no to, jak wyglądać będzie życie w przyszłości? Wyobraź sobie, że możesz coś wartościowego przekazać przyszłym pokoleniom... Co można byłoby włożyć do kapsuły czasu tak, by w nienaruszonym stanie mogli to zobaczyć Twoi rówieśnicy za 100 czy 200 lat?
 
Techniki: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika.
Format to A3.
Termin; Prace razem z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM należy dostarczyć do 29 maja 2018 r. do p. H. Czerwińskiej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie:
 
Każda praca powinna być opisana z tyłu: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek.

 

Szkolny konkurs fotograficzny: ODBICIA

 

Cele konkursu:

 

- rozwijanie zainteresowań fotografowaniem,

- rozwijanie kreatywności,

- aktywne spędzanie czasu wolnego

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 3 – 7.
 2. Każdy uczestnik może wykonać 1, 2 lub 3 zdjęcia o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
 3. Wywołane zdjęcia w formacie minimum 13x18, podpisane na odwrocie (tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do p. Kołomyjskiej lub wychowawcy klasy.
 4. Termin składania prac do 8 maja 2018r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu w terminie do 15 maja 2018r.

 

Zachęcam do udziału w konkursie

   Elżbieta Kołomyjska

 

UWAGA!  KONKURS LITERACKI!

 

       Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą legendę o Warszawie.

Należy wymyślić oryginalną, ciekawą historię o powstaniu naszej stolicy lub jej wybranego obiektu (ulicy, zabytku, parku, mostu itp.), pamiętając o cechach gatunku literackiego, czyli o tym, że legenda:

 • pisana jest przeważnie prozą,
 • wyjaśnia powstanie autentycznych miejsc,
 • obok postaci historycznych przedstawia postacie fantastyczne, nierealne,
 • odwołuje się do dawnych czasów,
 • może zawierać dialogi i opisy,
 • często poucza lub niesie przesłanie.

Prace napisane najlepiej na komputerze i podpisane należy składać do pań polonistek do 9. kwietnia br. Najlepsze utwory wezmą udział w konkursie międzyszkolnym „Z syrenką w herbie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Alicja Zarzycka

 

 

"Szkolny konkurs chemiczny"


         Serdecznie zapraszam uczniów klas VII do udziału w pierwszej edycji Szkolnego Konkursu Chemicznego. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2018 o godzinie 15:45 w pracowni chemicznej. Zgłoszenia przyjmuję do 19 kwietnia br. Ważne: potrzebne jest wypełnienie zgody Rodziców, którą uczniowie dostaną ode mnie.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO


Szkoły Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza w Warszawie.
I. Wstęp
Organizatorem konkursu jest mgr Adam Sokół, nauczyciel chemii.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 10 w Warszawie.
II. Cele konkursu
Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania chemicznych problemów.
Popularyzowanie chemii jako nauki przyrodniczej wśród uczniów szkoły podstawowej.
Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach chemii.
Usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas lekcji chemii i zastosowanie jej w zadaniach nietypowych i o wysokim stopniu trudności.
III. Organizacja konkursu
Konkurs przygotowuje nauczyciel chemii.
Konkurs jest jednoetapowy (etap szkolny).
Do konkursu przystępują uczniowie, którzy u nauczyciela chemii zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie. Chęć uczestnictwa należy zgłosić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2018.
Konkurs odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018.
Konkurs trwa 45 minut i ma formę pisemną. Arkusz konkursowy składa się z pytań zamkniętych i otwartych, w tym pytań obliczeniowych. Dozwolone jest używanie kalkulatora.
Wyniki konkurs zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni na tablicy w pracowni chemicznej oraz za pomocą Dziennika Elektronicznego „Librus”.
IV. Zagadnienia konkursowe
Szkło i sprzęt laboratoryjny, zasady BHP.
Gęstość substancji.
Mieszaniny i metody ich rozdziału.
Zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna. Typy reakcji chemicznych.
Właściwości metali i niemetali.
Otrzymywanie, wykrywanie, właściwości i zastosowanie składników powietrza: tlenu, azotu, wodoru, tlenku węgla(IV).
Pojęcie katalizatora.
Obliczanie mas cząsteczkowych.
Budowa atomu. Rysowanie modeli atomów. Konfiguracje elektronowe.
Korzystanie z układu okresowego pierwiastków chemicznych (liczba atomowa, masa atomowa, liczba masowa, liczba elektronów walencyjnych, liczba powłok, maksymalna wartościowość, elektroujemność itp.).
Izotopy, zastosowania promieniotwórczości.
Wiązania jonowe i kowalencyjne – obliczanie różnicy elektroujemności, rysowanie schematów tworzenia wiązań.
Wzory sumaryczne i strukturalne oraz nazewnictwo związków chemicznych.
Uzgadnianie i odczytywanie równań reakcji chemicznych.
Obliczenia stechiometryczne: prawo zachowania masy, prawo stałości składu, obliczenia oparte o równanie reakcji chemicznej.
Rozpuszczalność substancji w wodzie.

.
Serdecznie zapraszam
Adam Sokół

 

Szkolny konkurs fotograficzny: Śladami warszawskich legend

 

I miejsce:

 Kacper Baldwin, klasa 4/2

 

wyróżnienia:

Natalia Smykała, klasa 6/2

Michał Szczęsny, klasa 4/3

Kacper Drela, klasa 6/2

 

 

   Elżbieta Kołomyjska

 

"Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie"

Konkurs plastyczno - techniczny dla klas 4 - 7

Przedstaw bezpieczne zachowania wobec różnych zagrożeń. Techniki; kolaż, rysunek, malarstwo, grafika. Format  A3. Termin: 16.04.2018 r. + zgoda rodzica (wypełniona karta zgłoszenia)

Hanna Czerwińska

Konkurs techniczny: "Międzykulturowość w 10-tce" dla klas 4 - 7

Na kartonie A3 narysuj, a następnie wytnij postać człowieka, której wysokość NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 30 cm. Postać tę ubierz  w:

- strój cygański lub

- tradycyjny strój żydowski, lub

- tradycyjny strój ukraiński.

Stroje należy wykonać z materiałów włókienniczych, odpowiednio je wycinając, układając, marszcząc na postaci.

TERMIN: 28.03.2018 r.

Hanna Czerwińska

 
Konkurs plastyczny - "Przyszłość spełnionych marzeń"
klas 4 - 7
 
      Praca powinna nawiązywać do obchodzonego w 2018 roku Stulecia Odzyskania Niepodległości. Zapraszam uczniów do wyrażenia swoich marzeń, refleksji myśli, opinii, związanych z dążeniami Polaków do Niepodległości i ich życiem (dawnym, obecnym, przyszłym) w Niepodległej Polsce.
 
      Format prac:  A3 lub praca przestrzenna (mieszcząca się w sześcianie o boku 30 cm)
 
      Dopuszczalne techniki: farby plakatowe, akwarele, pastele, kolorowe tusze lub ekoliny, collage, papier, glina, metal, sznurek.
 
      Termin - do 16 lutego (piątek) do godz. 12.00
 
      Każda praca powinna być czytelnie opisana z tyłu (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek).
 
Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

 

Finał Konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

        20 grudnia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w finale Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uroczystość w MDK Ochota rozpoczął profilaktycznym spektaklem Teatr z Krakowa. Dwoje młodych aktorów wcielało się w różne postacie „konfliktu pokoleń” i ciekawie, sugestywnie, z humorem przedstawiało niełatwe zagadnienia związane z dorastaniem.

      Ubiegłoroczna edycja Konkursu została zorganizowana pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Jagoda Pawlak (kl. 6/1) i Katarzyna Bryzek (kl. 6/2). Nagrodę główną zdobył Kacper Stankiewicz (kl. 5/2). Wygrane wręczyli zwycięzcom burmistrzowie naszej dzielnicy – pani Katarzyna Łęgiewicz oraz pan Grzegorz Wysocki.

Gratulujemy zwycięzcom.

                                                                                                          

Katarzyna Zakrzewska

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Moje wakacyjne spotkanie z bohaterem literackim”

       Czy możecie sobie wyobrazić własne spotkanie z postacią z jakiejś powieści czy opowiadania? Na przykład z mitycznymi bogami, Alicją w Krainie Czarów czy konstruktorem Trurlem?

        Niektórzy uczniowie z klas V-VII już sobie to wyobrazili. Nie dość tego, również wszystko ciekawie opisali i wzięli udział w konkursie literackim ogłoszonym na początku roku szkolnego. 22-go grudnia br., po jasełkach szkolnych, młodzi pisarze odebrali nagrody za ciekawe, oryginalne opowiadania, które wzięły udział w konkursie literackim. A oto zwycięzcy:

1.miejsce - Maria Bartoševič (klasa VII/1),

2.miejce - Maja Minkiewicz (klasa VII/1),

3.miejsce - Karolina Rudnik (klasa V/2),

Wyróżnienie - Natalia Smykała (klasa VI/2),

Wyróżnienie - Mateusz Barszcz (klasa VII/1).

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich ciekawych treści nagrodzonych opowiadań informujemy, że pojawią się one w jednym z numerów naszej szkolnej gazetki „Kameleon”.               

                                                                                                                                              Alicja Zarzycka

Szkolny Konkurs Ortograficzny

 

Z radością zawiadamiamy, że do Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego  „Warszawskie Spotkania z Ortografią" zakwalifikowali się:

 

klasa IV 

Czachór Maksymilian
Samocki Piotr
Zapytowski Cyprian

 

 

klasa V

Zuzanna Antoszuk
Eliza Wojciechowska
Paulina Klimkiewicz 

 

klasa VI

Paulina Dynarzewska

Julia Kurowska

Marta Konopka

 

klasa VII

Klara Walczak

Julia Komuda

Katarzyna Bryzek

 

Naszych szkolnych laureatów zapraszamy na kolejny etap konkursu 3 lutego  o godz. 10 do Szkoły Podstawowej nr 264.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Katarzyna Zakrzewska, Alicja Zarzycka, Joanna Zieńkowska

 

Szkolny konkurs piosenki

 

        30 października 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs piosenki, w którym wzięli udział uczniowie klas I-IV. Do przeglądu zgłosiło się ponad dwudziestu uczestników. Dzieci śpiewały w dwóch kategoriach wokalnych: soliści oraz duety. Po zakończonych występach zgromadzona widownia głosowała na ulubionego wykonawcę za pomocą kolorowych żetonów. Nagrodę publiczności zdobyły: Julia Cieślak z klasy 3/3 i Pola Pułkowska z klasy 4/1.W piątek, 10 listopada br., odbyło się ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów oraz nagród. Do grona zwyciężczyń dołączyły: Natalia Postrzygacz klasa 1/1, Antosia Cichosz i  Marianka Maj z klasy 2/2, Marysia Karolak i Ola Bernatowicz z klasy 4/1 oraz Magdalena Kasprzyk z klasy 4/2. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

 

                                                                                                                  Iwona Niewiadomska

                                                                                                                  Joanna Ryszkowska

Konkursy plastyczne dla klas 4 - 7

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”

Przedstaw w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów kaszubskich

Format: A3

Technika:  dowolna technika płaska

Termin – do 01 XII 2017 r.

Uczniowie klas  4 – 7 składają prace do p. Hanny Czerwińskiej,

Uczniowie klas 1 – 3 składają prace do p. Izy Piekarskiej

„Obraz mojej Warszawy. Nadwiślańskie pejzaże”

Format: A3

Technika: rysunek, malarstwo, grafika

Termin: 26 X 2017 r.

Pracę należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

"Nadwiślańskie miastaeczko"
        Wykonaj pracę plastyczną związaną z historią, zabytkami oraz ciekawostkami miast leżących nad Wisłą. Format: A3 (blok techniczny) Techniki: dowolne rysunkowe i malarskie Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie, drukowanymi literami, według wzoru:
 
TYTUŁ/TEMAT PRACY, IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA
 
Prace należy dostarczyć do p. Czerwińskiej do 25. 10. 2017 r.
 
"Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem"
 
       Praca musi przedstawiać wizerunek maskotki zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Korei Południowej w 2018 r. Format - blok techniczny A3 Technika: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż. Praca musi być z tyłu podpisana:
 
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz wypełniona zgoda rodzica (formularz u p. H. Czerwińskiej)
 
Prace należy dostarczyć do p. Czerwińskiej do 23.11.2017 r.

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „… w Warszawie da się czytać”

Regulamin:

 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu czytelniczego „Czy tu, czy tam – czytam”.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 3-7.
 3. Każdy uczestnik może wykonać 1, 2 lub 3 zdjęcia o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
 4. Wywołane zdjęcia w formacie 13x18, podpisane na odwrocie (tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do p. Kołomyjskiej lub wychowawcy klasy.
 5. Termin składania prac do 25 października 2017r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 listopada 2017r. w wyniku głosowania nauczycieli oraz przedstawicieli klas.

Organizator konkursu
Elżbieta Kołomyjska

UWAGA! KONKURS  LITERACKI!!!

          Wakacje już za nami, ale możemy je jeszcze powspominać. Proponujemy Wam wzięcie udziału w konkursie literackim „Moje wakacyjne spotkanie z bohaterem literackim”. Puść wodze fantazji, chwyć za pióro (czyli długopis) i napisz opowiadanie, w którym będziesz narratorem. Opisz swoje wakacyjne spotkanie z wybranym bohaterem literackim. Dodaj dialog, opis lub elementy charakterystyki. Ciekawie zatytułuj swoją pracę, którą napisz na komputerze (czcionka 12, Times New Roman). Pracę oddaj do pani Alicji Zarzyckiej do 16-go października br. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody, a najlepsze prace zostaną wydrukowane w gazetce szkolnej „Kameleon”! Zapraszamy!