Nawigacja

 

Cele projektu:

 • Przypomnienie uczniom zasad dobrego zachowania
 • Opracowanie Kodeksu Dobrego Zachowania w 10
 • Uświadomienie uczniom jak należy  rozumieć i przestrzegać zasady dobrego zachowania
 • Kształtowanie postawy obywatelskich – empatii, asertywności, współpracy, kreatywności, prezentacji własnych pomysłów, komunikowania się,

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - VII.

Termin realizacji: realizacja projektu przewidziana jest na rok szkolny 2015/2016 od 20.10.2015 do 05.04.2016, finał projektu przewidziany jest na 19.04.2016 roku, kontynuacja w roku szkolnym 17/18, tegoroczny finał projektu odbędzie się w kwietniu 2018r.
 

Zagadnienia tematyczne:

Zasady dobrego zachowania w szkole na zajęciach edukacyjnych (w tym również na zajęciach wychowania fizycznego), zajęciach pozalekcyjnych, dodatkowych, w świetlicy szkolnej

Formy/metody realizacji projektu:

 • Konkursy plastyczny - plakat
 • Praca w zespołach klasowych, w grupach zadaniowych - prezentacja multimedialna /film
 • Apel podsumowujący projekt - prezentacja własnych pomysłów/ wytworów
 • Metody aktywizujące - twórczość literacka/wokalna/plastyczna
 • Ćwiczenia integracyjne
 • Praca komisji konkursowej

 

Etapy projektu

Etap I  Przygotowanie i rozpoczęcie

Etap II Realizacja projektu

Etap III Zakończenie projektu

 

Etap II Realizacja projektu

 1. Zajęcia wychowawcze podczas lekcji wychowawczych w klasach IV-VII (pogadanki, spotkania z pedagogiem, czytanie literatury, zasady poprawnej wymowy i wypowiadania się, scenki dramowe).
 2. Zajęcia wychowawcze podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-III (pogadanki, spotkania z pedagogiem, czytanie literatury, zasady poprawnej wymowy i wypowiadania się, scenki dramowe ).
 3. Opracowanie Klasowego Kodeksu Dobrego Zachowania - przekazanie przez klasy Samorządowi Uczniowskiemu swoich propozycji do Szkolnego Kodeksu  Dobrego Zachowania.
 4. Pogadanki na zajęciach wychowania fizycznego na temat „fair play” (propozycje do szkolnego kodeksu  - opracowanie kodeksu dobrego zachowania podczas zajęć wychowania fizycznego). Podsumowanie - konkurs na gazetkę na temat „fair play w sporcie” klasy.
 5. Zajęcia wychowawcze w świetlicy na temat zasad dobrego zachowania (czytanie literatury, scenki dramowe, pogadanki ), propozycje do szkolnego kodeksu  - kodeks dobrego zachowania w świetlicy szkolnej. Podsumowanie - wykonanie prac plastycznych ilustrujących zasady dobrego zachowania na terenie szkoły, a zwłaszcza w świetlicy szkolnej.
 6. Opracowanie przez Samorząd Uczniowski Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania na podstawie poszczególnych kodeksów klasowych.
 7. Konkurs na film krótkometrażowy o tematyce zasad dobrego zachowania klasy IV-VII.
 8. Konkurs na plakat dotyczący zasad dobrego zachowania klasy I-III.
 9. Konkurs na hasło dotyczące dobrego zachowania  klasy I-III.

 

Etap III Zakończenie projektu

Prezentacja wyników – prezentacja wyników projektu odbędzie się na Finałowym Apelu podsumowującym cały  projekt – podsumowanie projektu, prezentacja najciekawszych prac i twórczości uczniów oraz wręczenie dyplomów dla najaktywniejszych zespołów klasowych i uczniów.