Nawigacja

Wars i Sawa

Certyfikat WARS i SAWA

       W  roku szkolnym 2009/10, zgodnie z polityką edukacyjną miasta, włączyliśmy się  w nurt działań zmierzających do otoczenia kompleksową opieką uczniów uzdolnionych.

        Zgodnie z założeniami programu, uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Rezultatem wdrożenia tej idei w praktyce szkolnej będzie stosowanie systemowej opieki nad uczniami, którzy osiągają mierzalne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz dowartościowanie wielu uczniów, uważanych dotąd za „słabszych”, a posiadających uzdolnienia w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.

 

                                                                                                  

                                           więcej informacji   Edukacja Warszawa 

ZADANIA SZKOŁY NALEŻĄCEJ DO SIECI SZKÓŁ  WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIONYCH:

 • efektywne wdrożenie szkolnego programu wspierania uzdolnionych,
 • dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do programu,
 • systematyczna identyfikacja uzdolnień i pomoc w określaniu indywidualnego stylu uczenia się,
 • korzystanie z pomocy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych (sieć poradni),
 • dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do zdiagnozowanych potrzeb,
 • planowe rozpowszechnianie wśród uczniów oferty zewnętrznej,
 • tematyczne doskonalenie rady pedagogicznej,
 • aktywne uczestnictwo w wymianie doświadczeń szkół z sieci.

 

OPIEKA NAD UCZNIAMI PLANOWO ROZWIJAJĄCYMI ZDOLNOŚCI 

I ZAINTERESOWANIAW SZCZEGÓLNOŚCI POLEGA NA:

 • analizowaniu wyników systematycznie prowadzonej identyfikacji różnych uzdolnień,
 • pomocy w określaniu indywidualnego stylu uczenia się,
 • uwzględnianiu w ocenianiu wewnątrzszkolnym osiągnięć uczniów wykraczających poza sferę uzdolnień poznawczych,
 • stworzeniu adekwatnej do rodzaju uzdolnień uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych szkolnych  i międzyszkolnych,
 • organizowaniu cyklicznych imprez prezentujących osiągnięcia uczniów i służących upowszechnianiu ich sukcesów,
 • typowaniu uczniów do stypendiów innych niż naukowe i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej.