Nawigacja

Adaptacja

       "Przekroczenie progu szkolnego - procesy adaptacji i integracji"

       Dla lepszego funkcjonowania w szkole i poczucia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów niezwykle ważne są procesy adaptacji i integracji. Przebiegają one stopniowo i są rozłożone w czasie. 

     Już w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki, dzieci zapraszane są do szkoły. Mają wówczas możliwość  uczestniczenia w zajęciach sportowych i  w pracowni komputerowej.  Zapraszane są także ze swoją grupą przedszkolną na przedstawienia przygotowane przez uczniów uczęszczających do świetlicy. Oglądają także szkołę, w celu zapoznania się z jej pracownikami i starszymi kolegami.

     Co roku szkoła organizuje dni otwarte dla przyszłych uczniów i ich rodziców.  Podczas spotkania z pracownikami szkoły, dzieci uczestniczą w zajęciach organizowanych przez nauczycieli. Razem z rodzicami zwiedzają budynek, zaglądają do pracowni klas młodszych – ich przyszłych sal, w których będą się uczyć i bawić.

   Po przyjściu do szkoły pierwszoklasiści uczestniczą w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych prowadzonych przez wychowawcę. Celem tych zajęć jest wsparcie dzieci w przekroczeniu progu przedszkole - szkoła i w łagodny sposób wprowadzenie w życie szkoły, nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem i kolegami. Dzieci, które nie miały możliwości wcześniejszego  zwiedzania szkoły, razem z wychowawcą i całą klasą we wrześniu zostają zapoznane ze środowiskiem szkolnym. Nauczyciele przeprowadzają wiele zabaw integracyjnych, podczas których uczniowie lepiej się poznają, uczą się imion rówieśników, prezentują swoje  zainteresowania.

    Najmłodsi uczniowie w szkole, dzieci 6-letnie objęte są  zajęciami „Sześciolatek w szkole – wsparcie procesu adaptacji”.  Celem tych zajęć jest:

- pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej

- pomoc w zrozumieniu znaczenia koleżeństwo

- dostarczanie pozytywnych emocji w celu wzmacniania aktywności i zachowań zmierzających do osiągania sukcesu

- przystosowanie dzieci do nowych warunków  i przygotowanie ich do wypełniania nowych zadań

- praca nad samodzielnością uczniów

   We wszystkich formach zajęć integracyjno-adaptacyjnych nauczyciele wykorzystują metody aktywizujące i techniki, które lubiane są przez dzieci: zabawy, rysunek, ćwiczenia ruchowe. Zajęcia te pozwalają szybciej przełamać bariery istniejące między dziećmi i wdrożyć w życie szkolne.